Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement

Pkt. 1: Aftalens rammer

Betaling

Webmaster Abonnement kan betales enten pr. måned eller årligt.

Prisen pr. måned er 500 kroner eks. moms pr. hjemmeside. Betalingen opkræves månedsvis forud (undtagen i evt. bindingsperiode, se herunder).

Prisen pr. år er 5.000 kroner eks. moms pr. hjemmeside (en besparelse på 2. mdr.). Betalingen opkræves ved aftalens start og herefter opkræves beløbet hver 12. måned forud for en ny periode.

Ved manglende betaling fremsendes påmindelse om betaling. Hvis betalingen ikke er modtaget inden for en måned ophører aftalen uden videre og siden overdrages til kunden, jvf. betingelser under Misligeholdelse af aftalen.

Bindingsperiode

Ved køb af Webmaster Abonnement binder nye kunder sig for tre måneder, som skal betales samlet ved opstart. Herefter opkræves betaling forud en måned ad gangen. 

Kunder, der har købt hjemmeside hos DEL2 og fortsætter med Webmaster Abonnement i forlængelse af deres gratis Webmaster-periode er undtaget bindingsperioden. 

Adgang

DEL2 skal have uhindret adgang til kundens WordPress-installation og kundens hosting-udbyder og/eller FTP/SFTP-adgang til den server, hjemmesidens filer og database ligger på. Er dette ikke opfyldt ved aftalens indgåelse eller på et hvilket som helst senere tidspunkt mens aftalen løber, kan aftalen opsiges uden varsel fra DEL2s side, jvf. betingelserne under punktet Misligeholdelse af aftalen.

Opsigelse og overdragelse  

Efter bindingsperiodens udløb og på et hvilket som helst senere tidspunkt, kan Webmaster Abonnement opsiges med en måneds varsel af begge parter.

Særligt for overdragelse af hjemmesider købt hos DEL2

Der fremsendes link til dokument med informationer om brugernavne, passwords, farvekoder, fonte m.m. Download af dokumentet er beskyttet med password, der fremsendes separat. Kunden opfordres til for en sikkerheds skyld at udskifte passwords brugt til diverse konti og til altid at bruge passwords med en kombination af store og små bogstaver, tal og tegn. 

Hjemmesiden overdrages til kunden med nyeste opdateringer af WordPress, plugins og tema og med nylig backup på serveren.

Ved overdragelsen eller senest indenfor den første uge efter overdragelsen, gøres videomanual(er) til opdatering af indhold på kundens hjemmeside, tilgængelige på kundens personlige side hos DEL2. Kundevideoer er beskyttet med password, der fremsendes separat.

På kundens personlige side hos DEL2 findes desuden links til diverse brugermanualer på del2.dk, samt guides til vedligeholdelse af hjemmesiden.

Der gives ikke en fuldstændig manual til hverken WordPress, Gutenberg eller Elementor, men et kursus med udgangspunkt i kundens egen hjemmeside kan købes hos DEL2.

Opsigelse ved misligeholdelse af aftalen

Ved kundens misligeholdelse af aftalen kan denne opsiges uden det sædvanlige varsel på en måned. DEL2s forpligtelser overfor kunden og kundens hjemmeside bortfalder i sådanne tilfælde med øjeblikkelig virkning, inkl. de sædvanlige forpligtelser i forbindelse med overdragelse af hjemmesiden, som beskrevet ovenfor.

Under misligeholdelse hører f.eks. – men ikke udelukkende – manglende betaling for aftalen og/eller manglende adgang til nødvendige konti i forbindelse med hjemmesiden.

Pkt. 2: Aftalens indhold

Hjemmesider med Webmaster Abonnement vedligeholdes og drives af DEL2. Ved vedligeholdelse og drift forstås:

Personlig support

En del af DEL2s mission er at gøre ikke-teknisk-kyndige mennesker trygge ved at eje en hjemmeside. DEL2 vil derfor altid give personlig og nærværende support, ligesom det altid tilstræbes at besvare spørgsmål på en ordentlig og letforståelig måde.

DEL2 yder som udgangspunkt kun support til WordPress, men kunden er altid velkommen til at efterspørge support til f.eks. hosting eller mail. 

Hvis et problem på hjemmesiden skyldes forhold hos kundens hostingudbyder, vil DEL2 gøre sit yderste for at hjælpe med at finde en løsning. Skulle dette mod forventning ikke lykkes, vil DEL2 hjælpe med at flytte siden til en ny hostingudbyder.

Opdatering af WordPress, temaer og plugins

DEL2 opdaterer WordPress, plugins og temaer mindst én gang ugentligt.

Backup

DEL2 tager backup af hjemmesidens database og filer mindst én gang ugentligt. På hjemmesider med mange indholdsændringer, f.eks. webshops eller nyhedssider, tages backup af databasen dagligt. Backup-filer opbevares både lokalt og i skyen for ekstra sikkerhed.

Restore

DEL2 genskaber hjemmesiden til senest fungerende backup ved behov. 

Sikkerhed

DEL2 benytter Astra Security Suite på alle hjemmesider med betalt Webmaster Abonnement*. Astra Security Suite er et premium WordPress-plugin, der bl.a. indeholder firewall, overvågning af loginforsøg samt virus/malware-scanning og -fjernelse.

Hvis en hjemmeside bliver hacket vil DEL2 hjælpe med at få siden renset i samarbejde med Astra Security, men DEL2 kan ikke gøres ansvarlig for udgifter og tab forbundet med et hackerangreb på hjemmesiden.

*Astra Security Suite bruges ikke på sider med Gratis Webmaster.

Licenser 

DEL2 betaler alle Pro/Premium-licenser for temaer og plugins, der er brugt til udvikling af hjemmesiden og/eller plugins, som indgår i den portefølje af plugins, som DEL2 bruger på hjemmesider, der vedligeholdes af DEL2. Ønskes en ny funktion på siden, som ikke kan dækkes af plugins i DEL2s portefølje, betaler kunden sin egen Pro/Premium-licens.

Opdatering af indhold 

DEL2 lægger nyt indhold på (for eksempel blogindlæg) og/eller retter i eksisterende indhold på hjemmesiden efter behov.

DEL2 opretter nye undersider med samme design og funktioner som eksisterende sider.

I alle tilfælde skal leveres udgivelsesparat indhold (tekst og evt. billeder) af kunden.

OBS. Opdatering af indhold indebærer ikke designændringer eller tilføjelse af nye funktioner på hjemmesiden. Ved designændringer eller tilføjelse af nye funktioner – inkl. installation og opsætning af nye plugins, der kræver mere end 60 minutters arbejde – betales DEL2s faste timepris, som er 500 kr. eks. moms.

SEO

DEL2 modtager og behandler evt. fejlmeddelser fra Google Search Console.

Personlig side

Kunder med Webmaster Abonnement får oprettet en personlig side på DEL2s hjemmeside. Denne side er kundens indgang til viden og information om WordPress og hjemmesider.

Månedsrapport

DEL2 fremsender hver måned en rapport til kunden med oversigt over, hvilke opgaver, DEL2 har foretaget på hjemmesiden den forgangne måned.

Pkt. 3: Data og brugerkonti

For at kunne drive og vedligeholde hjemmesiden oprettes følgende brugerkonti for kunden, hvis disse ikke tidligere er oprettet af DEL2:

Google

DEL2 opretter en Google-konto til hjemmesiden, hvis dette behøves til f.eks. Google Analytics.

Webmaster-mail

DEL2 opretter en webmaster-mailkonto, der bruges i forbindelse med diverse brugerkonti. Hvis det ikke er muligt at oprette en webmaster-mailkonto hos kundens hosting-udbyder, benyttes en Google-konto til dette formål. 

Al mail til webmaster-kontoen og/eller Google-kontoen videresendes til DEL2, så længe aftalen løber. Når/hvis hjemmesiden overdrages til kunden, fjernes videresendelsen og hvis muligt opsætter DEL2 videresendelse til kundens egen mail (ved Google-mail kræves at kunden godkender denne videresendelse). Det påhviler herefter kunden selv at tjekke denne webmaster-mail og/eller sikre, at videresendelsen virker, og DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis kunden efter overtagelse af hjemmesiden går glip af vigtig information vedr. hjemmesiden fremsendt til enten webmaster-mail og/eller Google-mail.

WordPress

DEL2 opretter sin egen admin-bruger i hjemmesidens WordPress-installation, hvis denne ikke findes i forvejen. 

Cookiebot

DEL2 opretter om nødvendigt en Cookiebot-konto til opsætning af Cookie-scanning og -banner.

Opbevaring af data

Alle passwords og brugernavne opbevares af DEL2 i et program, der er bygget til sikker opbevaring af passwords. Når/hvis hjemmesiden overdrages, får kunden udleveret alle oplysninger til ovenstående konti, bortset fra DEL2s WordPress-admin-bruger. 

DEL2 sletter alle oplysninger om brugernavne og passwords to måneder efter overdragelse af hjemmesiden med mindre andet aftales. Dette gælder dog ikke DEL2s WordPress-admin-bruger, men denne kan efterfølgende slettes af kunden i WordPress, hvis det måtte ønskes. Det anbefales dog ikke at slette DEL2s bruger, hvis det påtænkes at gøre brug af DEL2s support på et senere tidspunkt.

Pkt. 4: Aftalens ophør

Ved ophør eller opsigelse af Webmaster Abonnement bliver alle plugins installeret af DEL2 til varetagelse af Webmaster-opgaven fjernet fra hjemmesiden.

Alle Pro/Premium-licenser betalt af DEL2 fjernes ligeledes ved ophør af aftalen. Undtaget herfor er kunder, der har købt hjemmeside hos DEL2 inden for de seneste 12 mdr. – disse vil få betalt deres licens ind til 12 mdr. efter at deres gratis Webmaster-periode trådte i kraft.

Ovenstående meddeles pr. mail sammen med links til køb af egne licenser. Det er op til kunden at sørge for at købe og installere egne licenser. 

Undlader kunden at købe egne licenser, gøres kunden hermed opmærksom på, at det pågældende tema eller plugin ikke længere vil modtage opdateringer eller support fra udvikleren, samt at manglende opdatering kan være ødelæggende for hjemmesiden, idet de blandt andet tjener følgende formål:

  • Opdateringer lukker et eller flere sikkerhedshuller, som kan udnyttes til at bryde ind og lægge virus eller malware i dit system.
  • Opdateringer sikrer, at forskellige typer software fortsat kan arbejde sammen. Eksempel: WordPress’s software opdateres, og plugins og temaer opdateres efterfølgende, så de er forenelige med den nye WordPress-software.

Pkt. 5: Ansvarsfraskrivelse

Mens aftalen løber

Alle ændringer, som kunden selv måtte foretage på hjemmesiden, mens Webmaster-aftalen løber, sker på kundens eget ansvar. Hvis noget går galt – hvad enten det er ifht. design, funktioner eller indhold – og skal udbedres af DEL2, betales DEL2s faste timepris, som er 500 kr. eks. moms.

Hvis en hjemmeside bliver hacket vil DEL2 hjælpe med at få siden renset i samarbejde med Astra Security, men DEL2 kan ikke gøres ansvarlig for udgifter og tab forbundet med et hackerangreb på hjemmesiden.

Ved aftalens ophør

Ved ophør af Webmaster-aftalen gøres kunden udtrykkeligt opmærksom på følgende:

DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis der optræder fejl eller nedbrud på hjemmesiden, efter at kunden har fået den overdraget, uanset om dette måtte have økonomiske og/eller andre ubehagelige konsekvenser for kunden og/eller en evt. tredjepart og uanset hvad fejlen eller nedbruddet skyldes, herunder, men ikke udelukkende:

  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at siden er blevet hacket.
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes manglende opdatering, manglende backup eller manglende kompatibilitet mellem WordPress, plugins og/elller temaer.
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2, ikke længere opdateres af udvikleren. 
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes brug af temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret på hjemmesiden og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2.

Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement er udarbejdet af DEL2 v. Marie Wandel Kampmann, CVR nr. 39632020. Senest revideret september 2021.